Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Údaje predávajúceho / prevádzkovateľa internetového obchodu:

 

Obchodné meno:      Dušan Štípala DOM

Miesto podnikania:   J. Mazúra 6, 036 01 Martin

IČO:                            43 549 063

DIČ:                            1071261004

IČ DPH:                       SK 1071261004

Registrácia:               Okresný úrad Martin, číslo živnostenského registra: 550-18505

Bankové spojenie:    Tatra banka a.s.

IBAN:                          SK39 1100 0000 0026 2802 7689

tel.:                             +421 911 547 327

e-mailová adresa:      eshop@kupelnedom.sk

Prevádzkareň:            A. Pietra 33, 036 01 Martin

Internetová stránka: www.kupelnedom.sk

 

Orgán dozoru:

 

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1

Odbor ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 041/ 7632 130, 041/ 7245 868

fax.: 041/ 7632 139 www.soi.sk

 

Tieto VOP platia od 11.3.2020.

 

Článok I.

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky stanovujú podmienky nákupu, upravujú a riadia vzťahy medzi predávajúcim / prevádzkovateľom internetového obchodu www.kupelnedom.sk, so sídlom J. Mazúra 6, 03601 Martin, IČO 43 549 063,  IČ DPH SK 1071261004 zapísané v Živnostenskom registri 550-18505, okresný úrad Martin (ďalej len „predávajúci“ alebo „podnikateľ“) a kupujúcim.

 

Bližšie informácie o predávajúcom nájdete na stránke www.kupelnedom.sk.

 

1.2 Právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom neupravené kúpnou zmluvou a týmito VOP sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov“), zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi (ďalej len „zákon o elektronickom obchode“), zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je podnikateľom neupravené kúpnou zmluvou a týmito VOP, konkrétne sa jedná o nasledovné ustanovenia VOP : ustanovenia článku II (Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, objednávka, kúpna zmluva, osobitné upozornenie) bod 2.6, článku IV. (Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy) bod. 4.1 – 4.7, článku VI. (Dodacie podmienky a lehoty) bod 6.12, článku IX. (Reklamačný poriadok) bod 9.1 – 9.13, 9.15 – 9.21, 9.23, článku X. (Záručná doba) bod 10.1 – 10.6, článku XI. (Alternatívne riešenie sporov – ARS) 11.1 – 11.3, ktoré sa na právny vzťah medzi predávajúcim a podnikateľom nevzťahujú, sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.

 

1.3 Kupujúci súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od času uzatvorenia kúpnej zmluvy. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej zmluvy.

 

1.4 Tieto obchodné podmienky sa v časti práv a povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov nevzťahujú na právnické osoby. Na zmluvný vzťah medzi predávajúcim a právnickými osobami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

 

1.5 Vymedzenie pojmov pre účely VOP

 

Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

 

Kúpna zmluva je zmluva, na základe ktorej vznikne predávajúcemu povinnosť tovar kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu. Kúpnou zmluvou je zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke www.kupelnedom.sk uzavretá podľa VOP.

 

Predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

 

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý je pri uzatváraní kúpnej zmluvy povinný predávajúcemu zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu včas a včas a riadne prevziať tovar.

 

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci so spotrebiteľom.

 

Podnikateľom je a) osoba zapísaná v obchodnom registri, b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

 

Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.shop.kupelnedom.sk alebo elektronickou poštou. Objednávka je návrhom na uzatvorenie zmluvy predloženým kupujúcim, ktorý sa potvrdením zo strany predávajúceho stáva kúpnou zmluvou.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchoduwww.shop.kupelnedom.sk.

 

Kúpna cena je cena tovaru dohodnutá v kúpnej zmluve podľa platného cenníka uvedeného na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho v okamihu doručenia objednávky predávajúcemu. Ceny sú uvedené vrátane DPH. Ku kúpnej cene sa pripočítavajú poplatky za dopravu alebo poštovné v zmysle týchto VOP.

 

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) je zmluvná dohoda medzi predávajúcim a kupujúcim, upravená týmto dokumentom (vrátane reklamačného poriadku) a relevantné informácie obsiahnuté v jednotlivých sekciách internetového obchodu a na internetových stránkach.

 

1.6 Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzavierané prostredníctvom internetového obchodu na internetovej adrese www.kupelnedom.sk (ďalej aj „internetový obchod“), elektronickej pošty na e-mailovej adrese eshop@kupelnedom.sk, pričom odoslaním objednávky formou internetového obchodu kupujúci potvrdzuje, že si obchodné podmienky prečítal, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam, a že s nimi súhlasí.

 

Článok II.

Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, objednávka, kúpna zmluva, osobitné upozornenie

 

2.1 Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je odoslanie objednávky vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho kupujúcim alebo vo forme elektronickej pošty na e-mailovej adrese eshop@kupelnedom.sk.

 

2.2 Kupujúci je povinný uviesť všetky údaje v objednávke vyžadované (ďalej len ako „povinné údaje“) – meno a priezvisko, dodacia a fakturačná adresa kupujúceho so všetkými v objednávke požadovanými údajmi, e-mailový kontakt, presná identifikácia objednávaného tovaru (v súlade s označením tovaru uvedeným na internetovej stránke – online katalógu), množstvo objednávaného tovaru, požadované miesto dodania, príp. ďalšie údaje v zmysle objednávky. V prípade, ak v objednávke neboli vyplnené povinné údaje, nepovažuje sa za záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Odoslanie objednávky nie je podmienené registráciou kupujúceho v databáze predávajúceho. Predávajúci nie je povinný takúto neúplnú objednávku kupujúceho akceptovať. Predávajúci zaraďuje do systému a vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú.

 

2.3 Ak objednávka kupujúceho spĺňa náležitosti uvedené v bode 2.2, predávajúci bez zbytočného odkladu po jej doručení objednávku elektronicky potvrdí na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke, a to zaslaním e-mailu s akceptáciou príslušnej objednávky kupujúceho (ďalej len „akceptácia objednávky“). Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa považuje za uzavretú doručením akceptácie objednávky predávajúcim kupujúcemu. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito VOP. Akceptácia objednávky predávajúcim obsahuje údaje o predávajúcom, kupujúcom, označenie objednaného tovaru, množstvo tovaru, údaje o kúpnej cene tovaru, údaje o nákladoch dodania tovaru, údaj o dodacej lehote, o mieste dodania tovaru, prípadne ďalšie potrebné údaje v zmysle § 3 ods. 1 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov (bod 2.6 týchto VOP). Automaticky generované oznámenie o prijatí objednávky po jej obdržaní na e-mailovú adresu kupujúceho nenahrádza svojim obsahom ani povahou akceptáciu objednávky a plní len informačné účely pre potreby kupujúceho o tom, že jeho objednávka bola doručená do elektronického systému internetového obchodu predávajúceho.

 

2.4 Doručenou objednávkou je kupujúci viazaný a k jej účinnému odvolaniu zo strany kupujúceho dôjde len v prípade, ak toto odvolanie dôjde (bude doručené) predávajúcemu skôr, ako predávajúci uskutoční akceptáciu objednávky kupujúceho, t.j. skôr ako predávajúci odošle kupujúcemu e-mail s akceptáciou objednávky.

 

2.5 Kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi predávajúcim a kupujúcim je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ak zákon alebo tieto VOP neustanovujú inak.

 

2.6 Spotrebiteľ súhlasom s týmito VOP vyhlasuje, že pred záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim ho predávajúci výslovne, jednoznačne a zrozumiteľne oboznámil o:

 1. a) o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe,
 2. b) o obchodnom mene a mieste podnikania predávajúceho,
 3. c) o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty,
 4. d) o adrese predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet,
 5. e) o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, o skutočnosti, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky, alebo ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo dohodu o predplatnom, predávajúci informoval spotrebiteľa o celkovej cene za zúčtovacie obdobie a o cene za jeden mesiac, ak je dĺžka zúčtovacieho obdobia odlišná, a ak túto cenu nemožno určiť vopred, o spôsobe, akým sa vypočíta,
 6. f) o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho,
 7. g) o informácii o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy,
 8. h) poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy (LINK)
 9. i) o informácii, že ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,
 10. j) o povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov,
 11. k) o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
 12. l) o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a nasl. Občianskeho zákonníka,
 13. m) o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných spotrebiteľovi po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje,
 14. n) o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať a o spôsobe akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie,
 15. o) dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť a o podmienkach vypovedania zmluvy,

p)o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok,

 1. q) o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok,
 2. r) o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné,
 3. s) o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné,
 4. t) o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov; predávajúci zároveň uvedie na svojich internetových stránkach odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu,
 5. v) o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk.

 

Článok III.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 

3.1 Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar v množstve a akosti v dodacej lehote, na určené miesto dodania v súlade s uzavretou kúpnou zmluvou a VOP, tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu vhodným spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na jeho prevzatie a užívanie, prípadne odovzdať kupujúcemu ďalšie doklady určené právnymi predpismi.

 

3.2 Farebná škála tovaru vyobrazeného na internetovej stránke internetového obchodu sa môže meniť alebo odlišovať od dodávaného tovaru s ohľadom na technologický postup výrobcu / dodávateľa pri výrobe. Kupujúcemu môže byť dodaný len tovar vo farbe a / alebo farebnom odtieni, dizajne a materiálovom prevedení, v akom daný výrobok výrobca, dodávateľ alebo distribútor aktuálne vyrába a expeduje.

3.3 Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu tovarov na internetovej stránke predávajúceho pri objednávkach všetkých tovarov, pokiaľ zistí, že daná cena bola uvedená chybne. O tejto skutočnosti je predávajúci povinný informovať kupujúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo neuskutočniť akceptáciu objednávky, t.j. stornovať resp. zrušiť objednávku pred uzavretím kúpnej zmluvy v prípade chybne uvedenej ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke predávajúceho, ako aj v prípade, ak predávajúci z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru alebo z dôvodu, že sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru zo strany výrobcu, dovozcu alebo dodávateľa tovaru alebo z dôvodov vyššej moci alebo v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého možného úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v cene tovaru uvedenej na internetovej stránke predávajúceho alebo dodať tovar zodpovedajúci popisu tovaru uvedeného v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke predávajúceho alebo dodať tovar v lehote určenej podľa týchto VOP, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak, napr. na inom plnení. O stornovaní, resp. zrušení objednávky bude kupujúci bez zbytočného odkladu informovaný prostredníctvom elektronickej pošty. Pokiaľ zároveň s objednávkou tovaru došlo už k zaplateniu kúpnej ceny alebo zálohy, predávajúci je povinný príslušnú sumu vrátiť rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, a to do 14 dní od zrušenia objednávky. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu súčinnosť pri voľbe iného spôsobu platby, najmä o informácii o účte, na ktorý má byť kúpna cena pri jej vrátení poukázaná. Predávajúci je oprávnený dohodnúť sa s kupujúcim na náhradnom plnení.

 

3.4 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob tovaru alebo nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu tovaru alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v cene tovaru uvedenej na internetovej stránke predávajúceho alebo dodať tovar zodpovedajúci popisu tovaru uvedeného v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke predávajúceho alebo dodať tovar v lehote určenej podľa týchto VOP alebo ak kupujúci neposkytne súčinnosť potrebnú na realizáciu objednávky a dodanie tovaru (neodpovedá na e-maily, nie je možné sa s kupujúcim spojiť telefonicky). Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho a vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Rovnako tým nie je dotknuté právo predávajúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodov vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

 

3.5 Kupujúci je povinný prevziať objednaný a dodaný tovar v súlade s uzavretou kúpnou zmluvou a VOP, potvrdiť v dodacom liste svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby prevzatie tovaru, zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu v lehote a za podmienok určených kúpnou zmluvou a VOP vrátane nákladov na dodanie tovaru, prekontrolovať neporušenosť obalu, resp. samotný tovar pri jeho preberaní. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 1. a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 

Článok IV.

Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy

 

4.1 Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov, spotrebiteľ je oprávnený v zmysle § 7 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru podľa článku III. bodu 3.5 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru. Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa prvej vety, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúcej vety, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa prvej vety. Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

4.2 Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Písomné odstúpenie od zmluvy doručuje spotrebiteľ na adresu prevádzkarne predávajúceho A. Pietra 33, 036 01 Martin, alebo na e-mailovú adresu: eshop@kupelnedom.sk. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný na internetovej stránke predávajúceho a ktorý je prílohou č. 1 týchto VOP. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak písomné odstúpenie od zmluvy odovzdá spotrebiteľ najneskôr posledný deň lehoty na poštovú prepravu alebo ak bude najneskôr v posledný deň  lehoty odoslané na e-mailovú adresu.

 

4.3 V odstúpení spotrebiteľ uvedie svoje identifikačné údaje, číslo účtu alebo adresu pre vrátenie kúpnej ceny, číslo objednávky, dátum uskutočnenia nákupu, označenie tovaru, množstvo tovaru.

 

4.4 Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar naspäť predávajúcemu alebo odovzdať predávajúcemu na adrese predávajúceho alebo odovzdať ho zamestnancovi predávajúceho na základe vzájomnej dohody. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota na vrátenie tovaru je zachovaná alebo tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Spotrebiteľ bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zašle zakúpený tovar na adresu prevádzkarne predávajúceho A. Pietra 33, 036 01 Martin, a to spolu so všetkým príslušenstvom a dokumentáciou, záručným listom, daňovým dokladom o zaplatení kúpnej ceny. Odporúča sa tovar poistiť. Vrátený tovar nesmie byť poškodený, musí byť bez známok opotrebenia, s kompletným príslušenstvom a dokumentáciou inak je predávajúci oprávnený uplatniť si voči spotrebiteľovi nárok na náhradu škody. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zo strany spotrebiteľa zachovaná po celý čas držania tovaru. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, znáša iba náklady na vrátenie tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

4.5 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý mu bol ponúknutý predávajúcim. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 

4.6 Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa bodu 4.5 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 

4.7 Spotrebiteľ je informovaný, že nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov, predmetom ktorej je:

 1. a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 4. d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 5. e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 6. f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 7. g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 8. h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 9. i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 10. j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 11. k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 12. l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

Článok V.

Kúpna cena a platobné podmienky

 

5.1 Kupujúci je povinný za tovar zaplatiť predávajúcemu riadne a včas kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve a náklady na doručenie tovaru (poštovné, balné, doprava tovaru) podľa cenníka predávajúceho platného v čase odoslania objednávky.

 

5.2 Všetky ceny na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.shop.kupelnedom.sk sú uvedené vrátane DPH. Ceny nezahŕňajú náklady na dodanie tovaru. Cena je záväzná od momentu odoslania objednávky.

 

5.3 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien od dodávateľov, v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie. Predávajúci má pred záväzným akceptovaním ponuky návrhu povinnosť vyžiadať si od kupujúceho súhlas so zmenou ceny. Kupujúci má v prípade zmeny ceny právo od zmluvy odstúpiť.

 

5.4 Kupujúci je oprávnený vybrať si z nasledovných možností platby za objednaný tovar:

 1. a) v hotovosti / platba kartou (osobne pri preberaní tovaru v mieste prevádzkarne predávajúceho) /poplatok 0,00 eur/,
 2. b) na dobierku - v hotovosti / platba kartou – priamo kuriérovi pri preberaní tovaru /poplatok 1,00 eur),
 3. c) bezhotovostným prevodom vopred na bankový účet predávajúceho uvedený v úvodných ustanoveniach týchto VOP /poplatok 0,00 eur/.

 

5.5 Kúpna cena platená bezhotovostnou platbou sa uhrádza vopred po potvrdení objednávky na podklade podkladu pre platbu zaslaného na e-mailovú adresu kupujúceho, najneskôr však do siedmich (7) dní od akceptácie objednávky predávajúcim. V prípade, že v stanovenej lehote nedôjde k pripísaniu peňažných prostriedkov na účet predávajúceho, predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, o čom bezodkladne vyrozumie kupujúceho.

 

5.6 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

 

5.7 V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na miesto dodania a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach, predávajúci je oprávnený odoprieť prevzatie tovaru kupujúcim a odstúpiť od zmluvy.

 

5.8 Tovar bude kupujúcemu odovzdaný až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a dopravy.

 

5.9 Faktúra na kúpnu cenu vystavená predávajúcim slúži ako daňový doklad a dodací list a je vždy priložená v balení tovaru.

 

5.10 Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby neposkytuje.

 

Článok VI.

Dodacie podmienky a lehoty

 

6.1 Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v kúpnej zmluve. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar do miesta dodania tovaru, je kupujúci povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť prevzatie tovaru ním poverenou osobou a podpísať doklad o prevzatí tovaru.

 

6.2 Tovar dodá predávajúci kupujúcemu v lehote určenej v kúpnej zmluve. Predpokladaná lehota dodania tovaru (ďalej len ako „dodacia lehota“) je uvedená na internetovej stránke pri príslušnom tovare. Pri určovaní dodacej lehoty vychádza predávajúci z dodávateľsko-odberateľských vzťahov, aktuálnej dostupnosti u dodávateľov a povahy tovaru. Ak je uvedené, že tovar je „na sklade“, dodacia lehota neprekračuje predpokladanú lehotu dodania, ktorá je maximálne 30 pracovných dní od úplného zaplatenia kúpnej ceny pripísaním na účet predávajúceho. Dodacia lehota sa môže predĺžiť, ak tovar nie je dostupný na sklade a jeho dodanie závisí od dodania výrobcom alebo distribútorom. Pri tovare „na mieru“ sa termín dodania určuje individuálne. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti.

 

6.3 Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru na miesto dodania tovaru.

 

6.4 V prípade vypredaného tovaru sú dodacie termíny len orientačné a dodanie je možné až po doplnení tovaru. 

 

6.5 Ak predávajúci nemôže tovar dodať z dôvodu, že je objednaný tovar vypredaný, alebo ak nemôže zabezpečiť dodanie tovaru v maximálnej dodacej lehote, môžu sa predávajúci a kupujúci dohodnúť aj na náhradnom plnení v rovnakej cene podľa výberu kupujúceho.

 

6.6 Ak nie je určené inak, dňom v rámci dodacej lehoty sa rozumie len pracovný deň. Dodacia lehota plynie až od úplného zaplatenia kúpnej ceny pripísaním na účet predávajúceho.

 

6.7 Predávajúci vykoná dodávku tovaru na základe záväznej objednávky prostredníctvom kuriérskej spoločnosti. Kupujúci akceptuje poplatok za doručenie tovaru.

 

Cenník dopravy v rámci SR:

Spôsob dopravy

Hmotnosť

Cena

Platba na dobierku

Osobný odber

0,00 €

Kuriér

0 – 5kg

5,00€

1,00€

Kuriér

            Krehký a nadrozmerný tovar**

5 – 10kg

7,50€

1,00€

Kuriér  nadrozmerný tovar***

15,00 €

1,00 €

Kuriér  (špeciálne vane)***

30,00 €

1,00 €

* Pri nákupe s celkovou váhou nad 10kg, nie je možné použiť doručenie Slovenskou poštou.

 

** Za krehký alebo aj nadrozmerný tovar pri výške prepravných nákladov 7,50 eur sa považujú:

 • zrkadlá a zrkadlové galérky – /doručujeme len kuríérom/
 • kúpeľňový nábytok
 • sanitárna keramika – umývadlá, klozety, wc, bidety a podobne
 • sprchové vaničky z liateho mramoru
 • odpadkové koše
 • teleskopické tyče
 • rohové sprchové tyče
 • lišty na vaňu
 • náhradné tesnenia do sprchových kútov

 

*** Za nadrozmerný tovar pri výške prepravných nákladov 15€ sa považujú:

 • sprchové kúty, dvere a zásteny
 • vane

 

Výnimku tvoria všetky rohové, asymetrické a hydromasážne  vane - cena dopravy pri týchto vaniach je 30,00 eur s DPH, a to aj v prípade, že objednávka presahuje 200,00 eur s DPH.

 

6.8 Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom postupe zasielania tovaru než je uvedené vyššie alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

 

6.9 V prípade objednávky tovaru s rôznou dodacou lehotou bude tovar kupujúcemu dodaný naraz v jednej zásielke v rámci najdlhšej dodacej lehoty. Ak kupujúci požaduje, aby mu bol tovar doručený postupne, je povinný doplniť svoju objednávku o tento údaj, pričom dodacie náklady budú účtované jednotlivo pri dodaní každého tovaru. O úprave dodacích nákladov bude predávajúci informovať kupujúceho telefonicky alebo emailom ešte pred potvrdením objednávky.

 

6.10 O priebehu vybavovania objednávky bude kupujúci vyrozumený e-mailovými správami.

 

6.11 Predávajúci zašle spolu s tovarom daňový doklad – faktúru, ktorá bude priložená pri tovare alebo zaslaná v elektronickej podobe elektronickou poštou, prípadne dodací list. Doklad slúži súčasne ako záručný list. Ak predávajúci nedodá tovar v lehote uvedenej v článku VI. bod 6.2 týchto VOP, je spotrebiteľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov.

 

6.12 Predávajúci je povinný v prípade, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy pre nedodanie tovaru v dohodnutej lehote, vrátiť spotrebiteľovi kúpnu cenu, ak bola zaplatená, v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet spotrebiteľa.

 

6.13 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či originálny obal zásielky nie je porušený a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Podpisom protokolu o doručení tovaru kupujúci potvrdzuje, že zásielku preberá neporušenú. Pokiaľ zásielka pri preberaní vykazuje zjavné znaky poškodenia, kupujúci prevzatie zásielky odoprie.

 

6.14 Kupujúci je povinný skontrolovať tovar hneď pri jeho prevzatí v prítomnosti predávajúceho alebo zamestnanca prepravnej spoločnosti. V prípade dodania poškodeného tovaru je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí predávajúci alebo zamestnanec prepravnej spoločnosti, alebo zásielku neprevziať z dôvodu jej poškodenia. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z nedostatkov zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto škody mal doručovaný tovar už v čase prevzatia tovaru. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo výmenu vadného tovaru za bezvadný tovar. Každý doručujúci vodič je povinný umožniť úkon kontroly stavu doručovaného tovaru.

 

6.15 Ak došlo k poškodeniu tovaru v priebehu prepravy, zodpovednosť nesie dopravca, nie predávajúci. Za nedostatky, ako poškodenie tovaru spôsobené počas prepravy, ktoré boli zistené po prevzatí zásielky a v neprítomnosti zamestnanca prepravnej spoločnosti, predávajúci nezodpovedá. Ak kupujúci zistí vadu výrobku alebo poškodenie doručovaného tovaru spôsobené prepravou, je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho. Ak kupujúci zistí poškodenie, ktoré nebolo spôsobené prepravou, tiež bezodkladne  kontaktuje predávajúceho na telefonickom čísle: 0915 866 415, 0911 547 327 alebo e-mailom na adrese: eshop@kupelnedom.sk.

 

Článok VII.

Neprevzaté zásielky

 

7.1 V prípade, ak kupujúci poruší povinnosť prevziať dodaný tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, má predávajúci nárok na uplatnenie náhrady vzniknutej škody (doprava, poštovné, balné v zmysle objednávky). Predávajúci zároveň po doručení neprevzatej zásielky upovedomí o tejto skutočnosti prostredníctvom elektronickej pošty kupujúceho so žiadosťou o informáciu o ďalšom postupe, ktorú je kupujúci povinný zaslať v lehote 5 dní. Pokiaľ kupujúci požiada o opätovné doručenie objednaného tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, ako aj opätovného doručenia tovaru.

 

Článok VIII.

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 

8.1 Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny a preto sa kupujúci stane vlastníkom tovaru až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a prevzatí tovaru.

 

8.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme kupujúci alebo ním poverená osoba tovar od predávajúceho alebo zamestnanca prepravnej spoločnosti.

 

8.3 Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na veci a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve.

 

Článok IX.

Reklamačný poriadok

 

9.1 Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený spotrebiteľom od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke www.shop.kupelnedom.sk. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí spotrebiteľom alebo ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Faktúra na tovar slúži zároveň ako záručný list, ak nebol vydaný samostatný záručný list.

 

9.2 Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda tento článok VOP. Spotrebiteľ bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv v súlade s § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že predávajúci umiestnil tieto VOP na svojej internetovej stránke a spotrebiteľ mal možnosť v čase pred odoslaním objednávky si tieto prečítať a oboznámiť sa s ich obsahom.

 

9.3 Ak tovar vykazuje vady, spotrebiteľ má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho            v súlade s § 18 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa - na adrese A. Pietra 33, 036 01 Martin tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho alebo po vzájomnej dohode s predávajúcim ho odovzdá predávajúcemu v mieste dodania tovaru. Spotrebiteľ ďalej môže reklamáciu uplatniť u predávajúceho listom doručeným na vyššie uvedenú adresu, vyplnením elektronického formulára na stránke                      internetového obchodu predávajúceho alebo prostredníctvom elektronickej pošty doručenej na e-mailovú adresu eshop@kupelnedom.sk. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Spotrebiteľ je povinný v oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; spotrebiteľ zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z § 622 a 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Podľa § 598 Občianskeho zákonníka spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie.

 

9.4 Spolu s oznámením o uplatnení reklamácie je potrebné na adresu sídla predávajúceho doručiť príslušný tovar a predložiť daňový doklad preukazujúci zakúpenie tovaru, záručný list, dokumentáciu k tovaru a všetky jeho časti (príslušenstvo) pre prípad výmeny. Spotrebiteľ je povinný predložiť aj doklady o prípadných predchádzajúcich opravách súvisiacich so zárukou.

 

9.5 Oznámenie o uplatnení reklamácie musí obsahovať popis vady tovaru, spôsob akým sa vada prejavuje a kontaktné údaje spotrebiteľa (e-mail, telefónne číslo, kontaktnú adresu), za účelom vyrozumenia spotrebiteľa o spôsobe vybavenia reklamácie.

 

9.6 Predávajúci vydá spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme emailovej pošty alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa. Ak je reklamácia uplatnená          prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení         reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným         spôsobom.

 

9.7 Spotrebiteľ je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť               predávajúcemu. Predávajúci je povinný na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré zo svojich práv           vyplývajúcich z § 622 a 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie v lehote uvedenej vyššie vydať spotrebiteľovi písomný doklad, a to osobne, e-mailom, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej služby. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie, pokiaľ reklamácia nebola vybavená, má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

9.8 Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

 

9.9 Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

9.10 Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Spotrebiteľ nemá právo uplatniť záruku na vady, na ktoré ho predávajúci v čase uzatvárania zmluvy upozornil alebo o ktorých s prihliadnutím na okolnosti uzatvorenia zmluvy musel vedieť.

 

9.11 Za vadu nie je možné považovať zmenu vlastnosti veci, ktorá vznikne v priebehu záručnej doby v dôsledku jej opotrebenia, mechanického poškodenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálu, z ktorého je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia spotrebiteľom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

 

9.12 Spotrebiteľ má možnosť skontrolovať dodaný tovar pri jeho prevzatí a reklamovať zjavné vady ihneď. Pri prevzatí tovaru od zamestnanca prepravnej spoločnosti odporúčame tovar skontrolovať a v prípade zistenia zjavnej vady alebo poškodenia je potrebné vyžiadať a spísať zápis o škode so zamestnancom prepravnej spoločnosti. Predávajúci za takéto vady nezodpovedá, ak spotrebiteľ nevyužil možnosť vykonať prehliadku tovaru. Za zjavné vady sú považované vady zistiteľné pri preberaní tovaru a to najmä:

 1. a) rozdiel v množstve,
 2. b) dodanie iného tovaru,
 3. c) mechanické poškodenie,
 4. d) znehodnotenie tovaru (zdeformovaný, poškodený tovar a balenie a pod.),
 5. e) chýbajúce príslušenstvo tovaru.

 

9.13 Zistené zjavné vady je spotrebiteľ povinný okamžite oznámiť predávajúcemu, ktorý vykoná nápravu formou výmeny tovaru alebo vrátením kúpnej ceny.

 

9.14 Predávajúci nezodpovedá za vady, ak:

 1. a) kupujúci spôsobil vadu tovaru sám alebo ktoré boli spôsobené neodbornou montážou tovaru,
 2. b) ak ide o zjavnú vadu, ktorú spotrebiteľ mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil predávajúcemu,
 3. c) kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu - poskytnutá zľava z ceny tovaru,
 4. d) vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním,
 5. e) po prevzatí kupujúcim boli porušené ochranné plomby na tovare,
 6. f) boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí,
 7. g) sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby, lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti,
 8. h) vznikli v dôsledku živelnej katastrofy,
 9. i) boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním tovaru, jeho nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca,
 10. j) ide o vady a poškodenia spôsobené použitím iných komponentov než odporúčaných výrobcom alebo dodávateľom, ako aj opravou či modifikáciou tovaru inými osobami než autorizovanými výrobcom, dodávateľom, resp. predávajúcim,
 11. k) vzniknú na tovare po uplynutí doby životnosti.

 

9.15 Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť a za ktorú predávajúci zodpovedá, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 

9.16 Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za nepoškodený, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

 

9.17 Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

 

9.18 Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

 

9.19 Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má spotrebiteľ namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

 

9.20 Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a spotrebiteľ neurčí bezodkladne, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví v závislosti od reklamovanej vady, buď odstránením vady alebo výmenou vadného tovaru za nepoškodený.

9.21 Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru.

 

9.22 Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

 

9.23 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich           spôsobov:

 1. a) odovzdaním opraveného tovaru,
 2. b) výmenou tovaru,
 3. c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
 4. d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 5. e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 6. f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 

Článok X.

Záručná doba

 

10.1 Záručná doba pre spotrebiteľa je 24 mesiacov.

 

10.2 Ak ide o použitú vec, platí záručná doba uvedená na výrobku, jeho obale alebo návode na použitie, najmenej však 12 mesiacov.

 

10.3 Pri veciach, určených na to, aby sa užívali dlhšiu dobu, môže záručná doba presahovať 24 mesiacov, pričom konkrétna dĺžka záručnej doby je určená predávajúcim alebo výrobcom  tovaru.

 

10.4 Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru spotrebiteľom.

 

10.5 Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva zaniknú. Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo             zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci                      spotrebiteľom alebo do doby, na ktorej sa predávajúci a spotrebiteľ dohodnú podľa článku 10 bod 10.2 týchto VOP.

 

10.6 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď spotrebiteľ po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 

10.7 Predávajúci neposkytuje záruku za predané veci a tovar v prípade, ak je kupujúcim podnikateľ.

 

 

 

Článok XI.

Alternatívne riešenie sporov - ARS

 

11.1 Podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa je potrebné, aby predávajúci informoval spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy, resp. pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasným a           zrozumiteľným spôsobom o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Povinnosť jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov má aj predávajúci podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov. Zároveň je povinný uviesť na svojom webovom sídle odkaz na platformu  alternatívneho riešenia sporov

 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage                           (resp. http://ec.europa.eu/consumers/odr/),

 

prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. 

 

11.2 Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so                žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 11 a nasl. zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je:

Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, IČO: 17331927, webová stránka: http://www.soi.sk, adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: ars@soi.sk,

 

alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

11.3 Spotrebiteľ je oprávnený podať sťažnosť alebo podnet vo vzťahu k predaju tovaru predávajúcemu na adresu sídla predávajúceho alebo na adresu prevádzky predávajúceho uvedené v čl. I týchto VOP, písomne poštou, elektronickou poštou, telefonicky, popr. iným vhodným spôsobom. O spôsobe vybavenia podanej sťažnosti alebo podnetu bude spotrebiteľ informovaný v lehote do 30 dní odo dňa doručenia sťažnosti alebo podnetu kupujúcemu.

 

Článok XII.

Ochrana osobných údajov

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa § 19 a § 20 zákona a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní          osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES      (General Data Protection Regulation = GDPR) č. 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 so začiatkom            účinnosti od 25. 5. 2018 (ďalej len „nariadenie“).

 

Pri spracovávaní dát sa predávajúci riadi zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

 

12.1 Kupujúci je dotknutou osobou v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a nariadením a pojmy kupujúci a dotknutá osoba sú pre účely VOP totožné a zameniteľné. Predávajúci je prevádzkovateľom v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a nariadením a pojmy predávajúci a prevádzkovateľ osobných údajov sú pre účely týchto VOP totožné a zameniteľné.

 

12.2 Prevádzkovateľom spracúvajúcim osobné údaje dotknutých osôb je správca internetového obchodu www.shop.kupelnedom.sk Dušan Štípala DOM, s miestom podnikania J. Mazúra 6, 036 01 Martin, IČO: 43 549 063, registrácia: Okresný úrad Martin, číslo živnostenského registra: 550-18505, prevádzkareň: Ambra Pietra 33, 036 01 Martin, ktorý prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a v súlade s týmito VOP.

 

12.3 Osobné údaje dotknutej osoby budú spracovávané za účelom realizácie plnení vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu). Osobné údaje sa spracúvajú na základe nevyhnutnosti ich spracovania na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia.

12.4 Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

 

12.5 Rozsah spracúvaných osobných údajov je: meno a priezvisko fyzickej osoby, resp. obchodné meno alebo názov právnickej osoby, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, resp. miesto podnikania alebo adresa sídla právnickej osoby (fakturačná adresa), adresa doručenia tovaru, e-mailová adresa subjektu, telefónne číslo subjektu, IČO a DIČ, kontaktná osoba a pri registrovaných užívateľoch aj login a heslo, obchodné transakcie, IP adresa, používaný prehliadač, informácie o operačnom systéme počítača, verziu aplikácie, nastavenie jazyka a zobrazené stránky, v prípade mobilného zariadenia: dátové údaje, ktoré identifikujú mobilné zariadenie a poskytujú informácie o jeho nastavení a vlastnostiach a údaje zemepisnej dĺžky a šírky. Pokiaľ je možné pomocou týchto dátových údajov identifikovať dotknutú osobu, sú tieto dátové údaje považované za osobné údaje.

 

V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred, pri vyzdvihnutí reklamácie, či pri preplatení dobropisu môže prevádzkovateľ od dotknutej osoby požadovať predloženie identifikačného dokladu (OP alebo CP), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie príjmov a výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže prevádzkovateľ odmietnuť vydať / preplatiť tovar alebo peniaze.

 

12.6 Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

 

Iný oprávnený subjekt - všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Zmluvný partner (na základe zmluvy) - za rovnakým účelom ako v bode 12.3..

 

Prepravné spoločnosti doručujúce objednávku

 

 • General Logistics Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Budča 1039, 962 33 Budča, Slovenská Republika, inform@gls-slovakia.sk,
 • Slovenská pošta, a. s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, zakaznickyservis@slposta.sk

 

 

 

 

 

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho / jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

 

12.7 Prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo EÚ) alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

 

12.8 Osobné údaje boli získané priamo od dotknutej osoby (e-mailom, online formulárom). Registráciou na webe kupelnedom.sk, vyplnením formulára na internetovej stránke: kupelnedom.sk a odoslaním emailovej adresy (rýchla registrácia posielanie noviniek, posielanie katalógu, akcií a pod.) alebo odoslaním objednávky cez e-shop, či osobným potvrdením objednávky na predajni. Dotknutá osoba súhlasí s tým, že jeho osobné údaje budú spracovávané strojovo alebo manuálne v písomnej forme a automatizovane v elektronickej forme v súlade s uvedenými zákonmi / správcom v automatizovane vedenej databáze v rozsahu uvedenom nižšie.

 

12.9 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac po dobu 5 rokov od ich získania.

 

12.10 Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

 

12.11 Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: eshop@kupelnedom.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa Dušan Štípala DOM, s miestom podnikania J. Mazúra 6, 036 01 Martin, IČO: 43 549 063, prevádzkareň: Ambra Pietra 33, 036 01 Martin.

 

12.12 POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

 

Právo dotknutej osoby na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo požiadať prevádzkovateľa o poskytnutie informácií o rozsahu spracovania jeho osobných údajov. Žiadosť dotknutá osoba uplatňuje osobne v prevádzkarni prevádzkovateľa. Dotknutá osoba obdrží požadované informácie v prevádzkarni, po preukázaní svojej identifikácie. Lehota pre poskytnutie požadovaných informácií je 30 dní, v stave núdze je lehota najviac 90 dní. O predĺžení lehoty v mimoriadnych prípadoch bude prevádzkovateľ dotknutú osobu informovať. V rámci zrýchlenia prenosu dát prevádzkovateľ odporúča dotknutej osobe skopírovať si dáta z jej užívateľského profilu (Prihlásenie > Zmena údajov). V prípade potreby má prevádzkovateľ právo požiadať o doplňujúce informácie k identifikácii dotknutej osoby. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odôvodnene zamietnuť požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné, či sa neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie, alebo by boli ťažko získateľné (typicky zo záložných systémov, archívov a pod.).

 

Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Na základe žiadosti môžu byť tieto dáta odovzdané inému správcovi. Žiadosť podáva dotknutá osoba v prevádzkarni prevádzkovateľa.

 

Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

Námietky

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že jej osobné údaje prevádzkovateľ nespracováva v súlade s platnou legislatívou SR a Európskej Únie, má právo namietať a prevádzkovateľ následne preverí oprávnenosť jej požiadavky. V čase podania námietky, bude spracovanie osobných údajov dotknutej osoby obmedzené pokiaľ nebude overené, či je námietka oprávnená. Dotknutá osoba je oprávnená obrátiť sa s námietkou proti spracovávaným osobným údajom, ktoré sú o nej prevádzkovateľom spracovávané na príslušný dozorný úrad na ochranu osobných údajov.

 

Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12

820 07  Bratislava 27

Slovenská republika

statny.dozor@pdp.gov.sk

www.dataprotection.gov.sk

 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracovania jej osobných údajov, v prípade, že sa domnieva, že takto evidované údaje nie sú presné, prípadne ich spracovávanie prevádzkovateľom je protiprávne a ďalej ak sa domnieva, že tieto údaje už nie sú pre prevádzkovateľa potrebné na účely ich spracovania.

 

Právo na výmaz osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Žiadosť dotknutá osoba uplatňuje osobne v prevádzkarni prevádzkovateľa. Právo na výmaz osobných údajov sa nevzťahuje na spracovávané údaje v rámci povinnosti plnenia zmluvy, zákonných dôvodov, či oprávnených záujmov. Ak sú niektoré osobné údaje uchovávané v záložných systémoch, ktoré automatizovane zaisťujú odolnosť všetkých systémov prevádzkovateľa a plnia funkciu ochrany straty dát pre prípady havárií, nie je v možnostiach prevádzkovateľa vymazať tieto dáta aj zo záložných systémov. Avšak tieto osobné údaje nie sú ďalej aktívne spracovávané a nebudú slúžiť na ďalšie účely spracovania.

 

Kam sa môže dotknutá osoba obrátiť

So svojimi dotazmi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov sa môže dotknutá osoba obracať na e-mail eshop@kupelnedom.sk alebo na adresu prevádzkarne: Ambra Pietra 33, 036 01 Martin.

 

Súbory cookies

Dotknutá osoba je informovaná, že prevádzkovateľ využíva na svojich webových stránkach technológie na zhromažďovanie a ukladanie informácií pomocou súborov cookies do zariadenia dotknutej osoby. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa nikam neodosielajú, tieto súbory je možné z prehliadača odstrániť, alebo ich využitie zakázať úplne. Súbory cookies nezhromažďujú žiadne osobné údaje dotknutej osoby, bez týchto súborov však prevádzkovateľ nedokáže zabezpečiť plnohodnotnú funkčnosť webových stránok.

 

Analýza a štatistiky

Webové stránky prevádzkovateľ monitoruje a analyzuje pomocou analytických služieb. Žiadny z údajov, ktoré pomocou tejto služby prevádzkovateľ analyzuje nie je osobným údajom dotknutej osoby. Pomocou tejto služby prevádzkovateľ zisťuje návštevnosť a geografické údaje, informácie o prehliadači a operačnom systéme, z ktorého dotknutá osoba pristupuje na jeho webové stránky. Všetky tieto informácie sú využívané na marketingové účely, na účely ďalšieho zlepšovania webových stránok a obsahu a tiež na účely právnej ochrany.

 

ČLÁNOK XVIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

13.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

 

13.2 Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

13.3 Kúpna zmluva sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

13.4 Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so znením obchodných podmienok, že s nimi súhlasí, a že si je vedomý skutočnosti, že obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi ním a predávajúcim.

 

13.5 Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo na 1-strannú zmenu uvedených všeobecných obchodných podmienok, pričom povinnosť oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená zverejnením ich zmien na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

13.6 Predaj a dodacie podmienky platia výlučne pre územie Slovenskej republiky.

 

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť 11.3. 2020.